Ava Mak Em Lyrics

Ava Mak Em Lyrics

A Va Mak Em! Ka Han Dawnin,
Hetiang Renga Thinlai Luah Zo;
Tawng Thei Ngai Hian Ka Inring Lo,
I Ngai Hian E, Tlei A Har Ngei Mai.

A Va Mak Em! Ka Hril Thiam Thei Lo,
Ti Ema Lung I Dum Mai Hi,
I Sakhmelah Dar Zam Em Ni Le?
I Tel Lo Chuan Ka Tlei Thei Lo.

Min Dem Lo La, Nang Ngaih Vang Hian,
Tlang Rel Reng Hi Ka Dawn Thei Lo;
Lem Ang Min Der Mai Lo La E,
I Zun Ngai Riang Hi Min Hnem Rawh.

Chhing Zo Awm Hian Ka Ring Lo Che,
Tuar Zawng I Har Ariang Tan Hian;
I Zun Ka Phur Sual Em Ni Le?
I Tel Lo Chuan Tuan Ka Rel Thei Lo.

Leave a Comment